24. ledna 2017

Daňová regulace a Taoismus

foto Rodion Kutsaev
Sleduji pozorně vývoj v oblasti daňové regulace v posledních několika letech. Stejně tak mě zajímají staré moudré texty. Je až s podivem, jak se rady starých mistrů hodí i do dnešního světa. Svět dnešní doby je globálnější, rychlejší a stále složitější. Složitost daní roste stejně rychle jako složitost světa. Roste i rychlost a šíře regulace všeho chování společnosti. To, k čemu dříve stačila morálka a dobré mravy, se dnes musí regulovat zákonem nebo alespoň vyhláškou. Zrychluje a zesložiťuje se i daňová regulace. Takové vystavení paragonu vyžaduje dnes málem střední školu. Paragon musí mít náležitosti zákona o účetnictví, náležitosti zákona o DPH a po zavedení EET i souhlas státu s jeho vystavením.

Za povšimnutí stojí i tempo, jakým státy zrychlují při mezinárodní daňové regulaci. To, co se v 60 letech implementovalo do zákonů a smluv (například do smluv o zamezení dvojího zdanění) desítky let, trvá dnes roky nebo měsíce. Mezinárodní spolupráce finančních úřadů a mezinárodní výměna informací, dnes i automatická, je na denním (ročním) pořádku.

Regulace, regulace a regulace je to, co slyšíme stále. Pokud něco nefunguje správně, uděláme zákon, aby se to napravilo. Zákon je napsaný slovy a nemůže nikdy postihnout všechny situace, které přináší život. Kromě toho, zákony píšou lidé, takže i zákony obsahují chyby. Chyby musí praxe objevit a zákonodárce následně opravit. Takže než se zákon i s pomocí judikatury usadí, trvá roky. Pokud se ale v překotném tempu doby zákon změní dříve, než se stačí usadit, regulace nepřináší očekávané efekty. V daních to samozřejmě platí také. O to více, že jsou politickými stranami používány jako nástroj na získání hlasu voliče. 

Dnes již daně nereguluje jen stát, ale i mezinárodní společenství, jako Evropská unie nebo OECD. Zájem státu dokážeme někdy sledovat a pochopit, ale zájem Evropské unie je sledovat těžké. Projevují se v něm zájmy různých států nebo skupin států. Takže kolikrát jsme regulováni, a ani nevidíme a nechápeme smysl. 

Co platí o regulaci obecně? Přílišná regulace obvykle kýžené výsledky nepřináší. Našli bychom i příklady z historie, jako byla prohibice, která určitě k omezení pití alkoholu nepřispěla, naopak probudila v některých jedincích nekalé zločinecké ambice. Takže z malého boje proti alkoholu, byl nakonec velký boj proti mafii.

Zakladatel taoistického učení Lao-c´[1]říká: „Tam, kde je vláda spíše liknavá, lid zůstává poctivý, tam, kde je vláda bystrá a pozorná, lid začne chytračit“. A také říká: „Hlad lidu pochází z toho, že jeho vrchnost spolykala příliš mnoho daní, odtud ten hlad. Je obtížné dobře řídit, protože vrchnost příliš zasahuje a stará se pouze o své blaho. Proto je obtížné společnost dobře řídit“. 

Vraťme se k daním, které nakonec paradoxně pomohly k zatčení největšího zločince z dob prohibice, Al Capona. Ptáte se, zda bude regulace pokračovat? Potřetí ocituji Lao-c´když radí svým panovníkům, jak vládnout: „Při spravování lidí a při službě nebi není nad hospodárnost“. Pokud se vládci od doby, kdy žil Lao-c´ (cca před 2500 lety) nepoučili, nelze se domnívat, že se to stane nyní. Stát nebývá dobrý hospodář. Politici v dnešní době víc než v minulosti myslí hlavně na svůj blahobyt, a ne na blahobyt lidu. Novými a „dokonalejšími“ nařízeními a zákazy se marně snaží řídit běh života společnosti. Dělají tak život všem složitější. Radit jim, že je to zbytečné, jak je vidět z historie, nemá moc smysl. Stejně tak nemá moc smysl se rozčilovat, že tak činí. Má ale smysl říct nahlas, že přespřílišná regulace není správná cesta.

Ivan Fučík
[1] Lao-c´ Tao Te Ťing

6. ledna 2017

JAKÝ BUDE ROK 2017?

foto Annie Spratt
Taky jste všem popřáli šťastný a veselý nový rok? Pokud jsme si to všichni přáli a toto své přání umocnili, tím, že jsme to přáli i všem okolo sebe, tak pak přece musí rok 2017 být šťastný a veselý? Nebo tady tzv. zákon přitažlivosti neplatí?  Neplatí ani Buddhova slova, že „všechno co jsme je výsledkem našich myšlenek“?
Možná je problém v tom, že každý si pod pojmem štěstí představuje něco jiného než zrovna Vy. Něco jiného za štěstí považuje ten kdo Vám popřál i tomu komu jste popřáli Vy. Dobře, že veselost chápeme většinou podobně, takže rok 2017 bude určitě veselý.

Co nás čeká na poli účetnictví a daní?
Budou volby do poslanecké sněmovny, takže lze očekávat politický boj o hlasy voličů. Daně jsou vděčným tématem, takže pravice je bude chtít snižovat a levice bude chtít zvyšovat daně bohatým.  Bude velmi zajímavé sledovat návrhy jednotlivých politických stran.

V oblasti mezinárodních daní, neboli daní v mezinárodním kontextu, bude rok 2017 zajímavý z mnoha důvodů. 30.9.2017 dostane česká finanční správa první elektronicky zpracované informace o účtech Čechů v zahraničí v rámci tzv. automatické výměny informací.

Určitě budou pokračovat aktivity Evropské komise v boji proti přesouvání  základu daně a daňovým únikům korporací. Bude pokračovat diskuse na úrovni EU o tzv. jednotném základu daně pro společnosti. Jde snahu stanovit pro všechny společnosti podnikající na území EU jednotný algoritmus výpočtu základu daně. Sazba daně má zůstat v kompetenci jednotlivých států, alespoň prozatím.

Budou pokračovat aktivity v oblasti zvyšování daňové transparentnosti pro korporace. Bude se rozšiřovat mezinárodní administrativní spolupráce a výměna informací o daňových subjektech mezi daňovými správami a to nejen v rámci EU.

Na domácím trhu je nutné počítat s dalším zaváděním EET, s pokračováním boje daňové správy proti daňovým únikům v oblasti DPH. Lze také očekávat více kontrol zaměřených na oblast tzv. transferových, neboli tržních cen.

V měnové politice očekáváme zastavení intervencí ČNB v neprospěch české koruny. Pokud k tomu opravdu dojde, lze očekávat zpevnění koruny.

Změnou v účetních předpisech je výrazné snížení limitů pro povinnou konsolidaci skupin podniků. Další změnou je zavedení nového členění rozvahy a výsledovky. 

Přeji i Vám šťastný a veselý rok 2017


Ivan Fučík